Fracció RESTA

 

Fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides selectives ( vidre , paper-cartró , envasos lleugers i matèria orgànica i residus especials que van a les deixalleries) i que encara pot contenir materials valoritzables. És considera una fracció segregada que ha de rebre un tractament específic. La fracció RESTA pot contenir encara entre un 30% i un 40% de matèria orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre.

 

La RESTA normalment es recull als contenidors de color gris (contenidors de RESTA o de “rebuig”) que es troben a la via pública en àrees d'aportació. La recollida de la fracció resta és competència municipal.

 

Esquema de processos

 

De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d'un 17% dels residus municipals. Avui en dia, però, encara constitueix una fracció quantitativament molt important i, per tant, requereix un tractament específic.

 

Beneficis


El tractament de la RESTA suposa un important benefici ambiental perquè permet reduir els residus, el volum i la càrrega contaminant dels residus que van a parar a tractament finalista, recuperar materials i generar biogàs útil per produir energia elèctrica. La fermentació controlada evita l'emissió de gas metà a l'atmosfera, un gas d'efecte hivernacle. A més a més, es genera electricitat i gas a partir d'un recurs renovable: els residus. D'aquesta manera s'estalvien altres recursos no renovables i s'eviten les emissions associades a l'ús de combustibles fòssils en la producció d'electricitat.

 

Exemples

 

Fracció RESTA