Objectius

 

  • Construcció i explotació de l’Ecoparc 4 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Prestació del servei de tractament integral de residus municipals consistent en el tractament mecànic i biològic de les fraccions FORM i Resta i la disposició final del seu rebuig

  • Promoure el model català de gestió de residus en el que es persegueix que totes les fraccions dels residus rebin un tractament previ al tractament finalista

  • Donar el servei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als municipis del Baix Llobregat Nord i de l’Anoia Sud, d’acord amb les previsions del PTSIRM.

  • Assegurar el màxim aprofitament i valorització dels materials de la fracció resta; estalvi de recursos materials i energètics en tant que recupera materials valoritzables que es tornen al cicle productiu

  • Minimitzar la quantitat de residus que van a destinació final: la reducció de residus a dipòsit controlat ha de ser de l’entorn del 50%

  • Lluitar contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el metà i el CO2. El tractament de la fracció RESTA suposa una reducció dels residus biodegradables que han d’anar a dipòsit el que atenua les emissions

  • Promoure l’autosuficiència dels diferents àmbits territorials, reduint així el desplaçament de residus i reordenant els fluxos de residus existents

  • El foment de la reducció, reutilització, reciclatge a través d’activitats educatives i de sensibilització