Estatuts

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4525 - 07/12/2005


ADMINISTRACIÓ LOCAL

Entitats metropolitanes

  • ANUNCI de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, sobre aprovació d'uns estatuts. (Pàg. 40632)


 

ANUNCI

 

de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, sobre aprovació d'uns estatuts.

EL CONSELL METROPOLITÀ de l'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRAULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS ha adoptat, en sessió de data 10/11/2005, el següent acord:

 

RESTAR ASSABENTAT de l'aprovació definitiva en data 15 de juny de 2005 dels Estatuts del Consorci per a la construcció i explotació del centre de tractament de residus municipis o Ecoparc 4, aprovats inicialment pel Consell Metropolità d'aquesta Entitat en data 5 de maig de 2005, al no haver-se presentat al·legacions dins del termini establert a l'efecte.

 

INCORPORAR com a membre del Consorci a l' Ajuntament dels Hostalets de Pierola d' acord amb l' article 2 dels Estatuts i procedir a aquest efecte a l' adaptació dels mateixos i APROVAR-LOS DEFINITIVAMENT

 

PUBLICAR el text íntegre dels Estatuts del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluya.

 

NOTIFICAR l' adopció d' aquest acord a l' Ajuntament dels Hostalets de Pierola, als Ajuntaments de l' àmbit territorial de l' Entitat, a l' Agència de Residus de Catalunya i a la Direcció General de l' Administració Local del departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 d'octubre de 2005

El secretari general,

 

ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA QUARTA PLANTA DE TRACTAMENT INTEGRAL DELS RESIDUS MUNICIPALS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

Capítol I

Disposicions Generals

 

Article 1. Constitució i denominació

A l'empara de l'establert en l'article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de regim local en la versió donada 57/2003, de 16 de desembre, articles 312 al 324 del Decret 179/1995, de la Generalitat de Catalunya pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local i article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és crea un consorci entre l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus entitat local i l'Agència de Residus de Catalunya, empresa pública catalana adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, denominat "CONSORCI PER LA GESTIÓ DEL QUART CENTRE DE TRACTAMENT INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA" amb la finalitat de dur a terme les actuacions previstes en aquests Estatuts.

 

Article 2. Entitats que integren el Consorci

El Consorci per a la construcció i explotació del centre número quatre de tractament integral dels residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona està integrat per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, entitat de caràcter local, per l'Agència de Residus de Catalunya, empresa pública catalana adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que constitueixen l'objectiu..

 

Article 3. Naturalesa i capacitat

El Consorci que es crea tindrà naturalesa d'entitat pública de caràcter institucional, amb personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats, un cop tinguin eficàcia els acords aprovadors de la seva constitució i d'aquests Estatuts, a adoptar pels ens esmentats d'acord amb la legislació vigent.

El Consorci tindrà plena capacitat jurídica per realitzar i aconseguir les finalitats que constitueixen el seu objecte. En conseqüència, podrà adquirir, fins i tot com a beneficiari de processos d'expropiació, posseir, reivindicar i alienar béns mobles i immobles, obligar-se, fer contractes, exercir accions i excepcions i interposar recursos d'acord amb la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzin per l'acompliment de les finalitats i les activitats que constitueixen el seu objectiu.

 

Article 4. Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili a la seu de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, considerant-se com a domicili legal a tots els efectes. No obstant i previ acord de la Junta de Govern, podran celebrar-se les sessions en qualsevol de les entitat consorciades. El Consell General podrà acordar el canvi de domicili.

 

Article 5. Objecte i finalitats

El Consorci té per objecte la redacció del projecte, construcció i explotació del quart centre de tractament integral de residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, denominat ECOPARC 4, així com la prestació prioritària del servei de tractament integral de residus municipals, en aquesta instal·lació, consistent en el tractament mecànic i biològic de les fraccions FORM i Resta dels residus municipals de l'àmbit de l'Entitat i la disposició final del seu rebuig.

Per acord del Consell General, podran ampliar-se els objectius del Consorci a altres operacions de gestió dels residus esmentats, així corn a d'altres competències que es puguin assumir en matèria de protecció del medi ambient, sens perjudici de l'aprovació dels ens consorciats.

 

Article 6. Durada

El Consorci subsistirà mentre perduri la necessitat de l'objecte i les funcions que se li atribueixin, fora que, per l'acompliment dels seus fins o altres circumstàncies excepcionals, o per donar-se alguna de les causes que s'estableixen a l'article 29 d'aquest estatuts es decideixi dissoldre's per acord dels seus membres. Per fer-ho es seguirà el mateix procediment que per constituir-lo.

 

Article 7. Integració de nous membres i modificació dels Estatuts

La integració de nous membres al Consorci i qualsevol modificació d'aquests Estatuts requerirà l'aprovació del Consell General aprovat per dos terços del del nombre legal dels seus membres, amb posterior ratificació de les entitats consorciades. En l'acord d'admissió s'establirà la representació dels nous membres en el Consell General i en la Junta de Govern .

La integració de nous membres al Consorci implicarà la modificació d'aquests Estatuts per adaptar-los a les exigències de la nova realitat, sens perjudici de l'aprovació dels estatuts pels ens consorciats.

 

Article 8. Reglamentació

Mitjançant les oportunes disposicions de caràcter reglamentari, el consorci regularà el règim intern i funcionament del seu propi servei.

 

Capítol 2

Règim Orgànic

 

Article 9. Òrgans del Consorci

El Consorci es regirà pels Òrgans següents:

a) El Consell General

b) La Junta de Govern

c) El President

d) El Gerent

 

Article 10. El Consell General

El Consell General estarà constituït per un representant de cadascuna de les entitats integrants del Consorci i un representant de cadascú dels grups polítics amb representació a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus

Podran assistir a les sessions del Consell General les persones físiques o jurídiques degudament representades que siguin convidades expressament en cada cas per la Presidència.

 

Article 11. Atribucions del Consell General

Corresponen al Consell General les funcions següents:

a) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos I despeses del Consorci.

b) Aprovar el pla anual d'actuació del Consorci i tots aquells Plans, a curt termini i termini mitjà que s'elaborin per al compliment de les funcions del Consorci

c) L'admissió de nous membres i la modificació dels presents Estatuts, així com, si s'escau, la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la ratificació pels ens consorciats

d) L'adquisició i disposició de béns

 

Article 12. Règim de sessions del Consell General

El Consell General es reunirà ordinàriament una vegada cada any convocat pel President, i amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada pel President per iniciativa pròpia o per requeriment d'una tercera part de membres del Consell.

La convocatòria de les reunions es farà per mitjà d'un escrit adreçat a cada membre amb vuit dies d'anticipació i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar acords vàlids, llevat que es trobin presents a la reunió tots els membres del Consell General i així ho acordin per unanimitat.

En els casos d'urgència, la convocatòria es farà almenys amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència. Si no se n'aprecia, es convocarà sessió segons els que disposa el punt anterior.

 

Article 13. Adopció d'acords del Consell General

Per adoptar acords serà preceptiva com a mínim la presència de la meitat més un dels membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels presents, llevat de les excepcions que preveuen els presents Estatuts i, en cas d'empat, decidirà el President amb vot de qualitat.

 

Article 14. La Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan d'administració del Consorci al qual representa i personifica amb caràcter de corporació de dret públic.

La Junta de Govern estarà integrada per:

El President de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, com a President.

El President o la persona en qui delegui de l'Agència de Residus de Catalunya, com a Vicepresident .

I com a vocals:

Dos representants de l'Entitat Metropolitana a designació del President d'entre els seu personal, dos representats de l'Agència de Residu de Catalunya i dos representants de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola on s'ubiqui la planta en cas que aquest formi part del Consorci

Els vocals seran designats per les respectives entitats entre els seus membres o tècnics de reconeguda competència

Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern les persones físiques o jurídiques degudament representades que siguin convidades expressament en cada cas per la Presidència.

La qualitat de membre de la Junta de Govern s'extingirà en cessar del càrrec que va possibilitar la seva elecció, o bé perquè així ho acordi l'ens que va designar el vocals

 

Article 15. Atribucions de la Junta de Govern

Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:

a) Impulsar, si s'escau, l'aprovació dels instruments de planejament i de gestió urbanística necessaris per l'acompliment dels objectius i finalitats del consorci.

b) Establir el règim de funcionament dels servei de tractament integral dels residus municipals, consistent en l'elaboració del projecte, execució d'obres i explotació de l'ECOPARC 4.

c) Aprovar la contractació o subrogació en el contracte de la concessió d'obra pública per a la prestació del servei de tractament integral dels residus municipals, consistent en l'elaboració del projecte, execució d'obres i explotació de l'ECOPARC 4.

d) Aprovar el projecte tècnic de construcció de les instal·lacions de tractament integral de residus municipals (ECOPARC 4), sens perjudici de les autoritzacions o permisos que comporti la seva construcció i funcionament

e) Aprovar la despesa i la contractació d'obres i serveis quan l'import de la despesa sobrepassi els 3.000.000,00 euros

f) Aprovar, si s'escau, el Reglament i les normes de règim interior del Consorci.

g) Aprovar les operacions de contractació de crèdits i d'altres operacions de caràcter econòmic i financer.

h) Vetllar pel compliment dels objectius i les funcions del Consorci. Informar i elevar als Òrgans competents de les administracions públiques les propostes que requereixin la seva aprovació o aquelles que es considerin d'importància especial per a la bona marxa de les activitats relacionades amb les funcions del Consorci.

i) Aprovar la plantilla de personal i les seves retribucions, així corn també les bases de selecció de personal.

La Junta de Govern podrà delegar en el President les facultats que cregui convenients.

 

Article 16. Règim de sessions de la Junta de Govern

La Junta de Govern es reunirà ordinàriament una vegada cada trimestre, convocada pel President, i amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada pel President per iniciativa pròpia o per requeriment d'una tercera part de membres de la Junta.

La convocatòria de les reunions es farà per mitjà d'un escrit adreçat a cada membre amb vuit dies d'anticipació i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar acords vàlids, llevat que es trobin presents a la reunió tots els membres de la Junta i així ho acordin per unanimitat.

En els casos d'urgència, la convocatòria es farà almenys amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència. Si no se n'aprecia, es convocarà sessió segons els que disposa el punt anterior.

 

Article 17. Adopció d'acords

Per adoptar acords serà preceptiva com a mínim la presència de la meitat més un dels membres amb dret de vot.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels presents, llevat de les excepcions que preveuen els presents Estatuts i, en cas d'empat, decidirà el President amb vot de qualitat.

 

Article 18. Secretari i Interventor del Consorci

El Consorci compta amb un secretari i un interventor, nomenats per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus entre els seus membres o tècnics de reconeguda competència

Assistiran amb veu i sense vot a les reunions del Consell General i a les de la Junta de Govern.

 

Article 19. Clàusula de supletorietat

En tot allò no previst en els presents Estatuts, en relació amb el funcionament del Consell General i de la Junta de Govern, s'estarà a allò que determinen les disposicions de règim local que regulen el funcionament del ple dels ajuntaments.

 

Article 20 . El President. Atribucions

La Presidència l'ostenta el President de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i serà nomenat pel Consell General en la seva reunió constitutiva.

Correspon al president i, en el seu cas al vicepresident de la Junta de Govern:

a) Exercir la representació legal ordinària del Consorci en tots els àmbits sens perjudici de les delegacions especials que puguin fer.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta de Govern, així corn aprovar-ne l'ordre del dia.

c) Posar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords adoptats per la Junta de Govern.

d) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar en el si de la Junta de Govern.

e) Representar judicialment i administrativament al Consorci, conferir mandats per a l'exercici d'aquesta representació i exercir les accions en cas d'urgència, sens perjudici de la ulterior ratificació per la Junta de Govern

f) Aprovar les modificacions del pressupost així com la seva liquidació .

g) Aprovar la despesa i la contractació d'obres i serveis quan l'import de la despesa no sobrepassi els 3.000.000,00 euros

h) Qualsevol altre funció no atribuïda expressament per aquests estatuts a altre òrgan.

El Vicepresident substituirà al President en cas de vacant, absència o malaltia, i en tots aquells supòsits legalment establerts

El President podrà delegar en un o més membres de la Junta de Govern i en el Gerent, l'exercici d'aquelles funcions i potestats pròpies que estimi oportunes i que legalment no siguin indelegables.

 

Article 21. Gerent del Consorci

L'organització executiva del Consorci estarà encapçalada per un Gerent que serà el gerent de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus.

 

Article 22. Atribucions del Gerent del Consorci

Correspon al Gerent del Consorci:

a) Executar i fer complir els acords del Òrgans de govern del Consorci.

b) Proposar a la Junta de Govern la deliberació de totes aquelles qüestions o l'adopció de tots aquells acords que consideri necessaris per al compliment normal de les funcions del Consorci.

c) Mantenir un contacte permanent amb els responsables executius de les institucions i entitats integrants del Consorci a fi de garantir la màxima coordinació funcional.

d) Adoptar totes aquelles mesures d'ordre intern que garanteixin el funcionament correcte del Consorci en tots els àmbits de la seva activitat, informant-ne el president. de la Junta de Govern, i d'acord amb el que preveuen els presents Estatuts.

e) Supervisar la gestió econòmica i administrativa del Consorci, ajustant-se a les normes que exigeixi la naturalesa pública del Consorci.

f) Inspeccionar i impulsar les ordres i els serveis que afecten el Consorci.

g) Aprovar la despesa i la contractació d'obres i serveis quan l'import de la despesa no sobrepassi els 1.000.000,00 euros

h) Assistir a les sessions del Consell General i a la Junta de Govern amb veu però sense vot.

i) Elaborar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions, si s'escau.

j) Constituir, entre l'estructura de personal del Consorci, les comissions de treball que cregui oportunes per a un millor funcionament del Consorci. En aquest mateix sentit, proposar a la Junta de Govern la creació de comissions de planificació, gestió i coordinació entre el Consorci, les institucions i entitats que l'integren.

k) Contractar el personal, d'acord amb les bases fixades per la Junta de Govern.

l) Executar i fer complir els acords del Consell General i de la Junta de Govern.

m) L'administració dels béns del consorci.

n) Ordenar els pagaments.

o) Les altres funcions que la Junta de Govern li atribueixi.

 

Article 23. Personal del Consorci

Del Gerent dependrà directament l'estructura de personal del Consorci, que es podrà nodrir tant de personal existent a les institucions i entitats integrants del Consorci com de contractacions externes, d'acord amb les disposicions que sobre aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.

L'estructura inicial de personal del Consorci la fixarà la Junta de Govern i les seves modificacions posteriors les aprovarà la mateixa Junta de Govern.

 

Capítol III

Règim econòmic, recursos i patrimoni

 

Article 24. Règim econòmic

El règim econòmic del Consorci es basarà en pressupostos anuals d'ingressos i despeses que aprova el Consell General

 

Article 25. Comptabilitat i control econòmico-financer

El règim comptable del Consorci s'ajustarà a les disposicions vigents de règim local. El control intern serà exercit per un interventor, que haurà de ser personal adscrit al servei d'intervenció de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus.

El control de caràcter econòmico-financer del Consorci es farà d'acord amb el que preveu l'article 71 del Decret Legislatiu 3/ 2002, de 24 de desembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

 

Article 26. Recursos del Consorci.

Per a la realització dels objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Aportacions de les Entitats integrades al Consorci. de la següent forma i d'acord amb els criteris establerts en l'acta prèvia signada pels ens consorciats:

L'Agència de Residus de Catalunya aportarà totes aquelles quanties corresponents a la financiació de la construcció de les instal·lacions.

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus els imports corresponents a l'explotació i funcionament del Consorci pel que fa a tots els residus que es tractin procedents del seu àmbit administratiu

Les quantitats i concreció necessàries seran les convingudes per la Junta de Govern en base al model de pagament de servei establert en el contracte de concessió i d'acord amb el conveni signat en data ,26 d'octubre de 2005 entre l'Agència de Residus de Catalunya i l'Entitat Metropolitana.

b) Subvencions, auxilis, ajuts i donatius.

c) Productes del seu patrimoni.

d) Operacions de crèdit i préstecs a curt o llarg termini d'acord amb la legislació vigent

e) Taxes o Preus per la prestació de serveis de tractament de residus que es fixin.

f) Qualsevol que pugui correspondre-li, d'acord amb els Estatuts o les lleis.

 

Article 27. Patrimoni

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns i drets que li aportin les entitats consorciades.

b) Els altres béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà la Junta de Govern, juntament amb l'aprovació dels comptes anuals.

 

Capítol IV

Separació membres i dissolució del consorci

 

Article 28. Separació dels membres del Consorci

La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà fer-se amb un preavís de dos anys, sempre que no es perjudiquin els interessos públics generals que representa el Consorci, i que l'entitat que se separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.

 

Article 29. Dissolució del Consorci

El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integrin amb el quòrum que assenyala l'article 14 d'aquests Estatuts, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.

L'acord de dissolució determinarà la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels béns del Consorci.

 

Capítol V

Règim Jurídic

 

Article 30. Règim jurídic

El Consorci, com a ens públic, es regirà per aquests Estatuts, pel seu reglament de règim intern i per les disposicions contingudes en la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de règim local, el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i normes que els desenvolupin, en tot allò que li sigui aplicable.

Seran d'aplicació també les disposicions contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, normes que la desenvolupin i Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Pel millor compliment de les seves finalitats, el Consorci haurà d'acollir-se a les diferent formes i modalitats de gestió previstes en la legislació local. En la prestació d'aquests serveis s'utilitzaràn els sistemes i procediments que el Consorci consideri més adients a les necessitats del moment ajustant-se a la legislació vigent.

Els acords i les resolucions del Consorci es publicaran o es notificaran en la forma prevista en la legislació aplicable en la matèria, sens perjudici de donar-los, si s'escau, la màxima difusió pública.

Els acords i les resolucions dels òrgans del Consorci exhaureixen la via administrativa, i contra aquests es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

PG-140114 (05.328.113)