Què fem

 

El Consorci té naturalesa d'entitat pública de caràcter institucional, amb personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats.

El Consorci té per objecte la redacció del projecte, construcció i explotació del quart centre de tractament integral de residus municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, denominat ECOPARC-4, situat al terme municipal dels Hostalets de Pierola.

 

A les instal·lacions del Centre Metropolità nº4 de Gestió Integral de Residus Municipals, es preveu el desenvolupament d'un tractament mecànic–biològic de residus municipals procedents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la part sud-est de la comarca de l'Anoia.

 

El cost de la inversió de la construcció és de 59 milions d'euros, la inversió ha anat a càrrec de l'ARC mentre l'explotació anirà a càrrec de l'Entitat del Medi Ambient. La instal·lació s'ha construït entre el 2008 i el 2010. La superfície total és de 11.46 ha . A partir de la posta en marxa es preveu una creació de 70 llocs de treball directes i 105 d'indirectes.

 

La capacitat de la planta d'acord amb l'autorització ambiental atorgada el 10 d'abril de 2.008 per a l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola és de:

 

Tipologia de residus d'entrada a l'Ecoparc 4

Quantitats màximes de residus d'entrada, t/any

 

Escenari 1

Escenari 2

FORM

0

75.000

FV

0

10.000

RESTA

365.000

280.000

Digest RESTA

35.000

35.000

TOTALS

400.000

400.000


Els ratis estimats més importants que s'obtindran són:


- 65.707 t/any (escenari 1) i 20.250 (escenari 2) de recuperació màxima de materials valoritzables.
- 16.538 t/any de producció màxima de compost (escenari 2)
- 27.000 t/any (escenari 1) i 20.250t/any (escenari 2) de producció màxima de bioestabilitzat.
- 152.232 t/any (escenari 1) i 131.760t/any(escenari 2) generació màxima de rebuig.


Classificació i pretractament de FORM


La FORM separada a la zona de classificació i pretractament es sotmet a procés biològic de compostatge a la nau de fermentació.


Classificació i pretractament de fracció RESTA

 

D'aquesta separació s'obtenen les fraccions següents de materials valoritzables: PET, PEAD, MIX, BRICK, Alumini, Fèrric i Paper – Cartró.

 

L'objectiu de la línia de compostatge és sotmetre a procés biològic de compostatge, la fracció biodegradable separada a la zona de classificació i pretractament de residus i la fracció seleccionada procedent del DANO, per tal d'obtenir dos productes: compost i bioestabilitzat, útils com a material per a cobriment de dipòsits controlats i revegetació d'obra pública. Addicionalment, el compost es pot utilitzar en agricultura, previ control de la seva qualitat.

 

El procés de compostatge es basa en una digestió aeròbia i volteig automàtic sobre carro amb nau tancada. Així, el procés no requereix un control permanent del personal de planta, sinó que es controla automàticament.


Classificació i pretractament del bioestabilitzat

 

La matèria orgànica procedent de la RESTA es classifica, es pretracta i es sotmet a un procés biològic de bioestabilització a la nau de fermentació de forma separada de la FORM.


Refí

 

A mesura que el material va fermentant i madurant, es fa passar per un tractament a la zona de refí, la finalitat del qual és la de millorar la qualitat del material que està compostant o bé ja ha acabat el seu tractament i ja es pot emmagatzemar a la nau magatzem de compost.


Transferència de rebuig

 

L'àrea de transferència de rebuig fa la funció d'enllaç, mitjançant transferència, entre les partides de rebuig generades durant els processos de pretractament mecànic (de fracció RESTA i FORM) i de tractament biològic (de MOR i FORM), i el transport en grans contenidors a centres de tractament de la fracció rebuig.