Presidenta i vicepresident

 

La Presidència l'ostenta el President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Presidenta
ASSUMPTA ESCARP I GIBERT
Per delegació del president de data 29 de setembre de 2011

Vicepresident de la Junta de Govern
JOSEP MARIA TOST I BORRÀS,
Per delegació del seu President de 19/01/07 i confirmada per resolució de 4/05/11

El Vicepresident substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia, i en tots aquells supòsits legalment establerts

El President podrà delegar en un o més membres de la Junta de Govern i en el Gerent, l'exercici d'aquelles funcions i potestats pròpies que estimi oportunes i que legalment no siguin indelegables.

 

Atribucions del president

 

Correspon al president i, en el seu cas al vicepresident de la Junta de Govern:

- Exercir la representació legal ordinària del Consorci en tots els àmbits sens perjudici de les delegacions especials que puguin fer.
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta de Govern, així corn aprovar-ne l'ordre del dia.
- Posar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords adoptats per la Junta de Govern.
- Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar en el si de la Junta de Govern.
- Representar judicialment i administrativament el Consorci, conferir mandats per a l'exercici d'aquesta representació i exercir les accions en cas d'urgència, sens perjudici de la ulterior ratificació per la Junta de Govern.
- Aprovar les modificacions del pressupost així com la seva liquidació.
- Aprovar les despeses i contractacions d'import superior a 1.000.000 euros i fins a 3.000.000,00 euros.
- Qualsevol altre funció no atribuïda expressament per aquests estatuts a altre òrgan.