Junta de Govern

 

La Junta de Govern és l'òrgan d'administració del Consorci

 

Constitució de la Junta de Govern

 

Presidenta
ASSUMPTA ESCARP I GIBERT Vicepresidenta de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu President de data 29 de setembre de 2011.
Vicepresident
JOSEP MARIA TOST I BORRÀS En representació de l'Agència de Residus d'acord amb l'article 10 dels Estatuts. Per delegació del seu President en data 19/01/07 i confirmada per resolució de 4/05/11
Vocals
FRANCESC GIRÓ I FONTANALS Designat per l'Agència de Residus de Catalunya per resolució de 4/05/11

JOSEP SIMÓ CABRÉ Designat per l'Agència de Residus de Catalunya per resolució de 4/05/11

JOAN MIQUEL TRULLOLS CASAS Designat pel Consell Metropolità de l'AMB de data 4 d'octubre de 2011.

ISABEL DOÑATE CUBELLS Designada pel Consell Metropolità de l'AMB de data 7 de febrer de 2012

PERE BARBADO MARISCAL Designat per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola per acord del Ple de data 19 de juliol de 2012

JAUME TRIAS CAMBRA

Designat per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola per acord del Ple de data 19 de juliol de 2012
Gerent
JOAN PINYOL RIBAS Director de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu Gerent de data 29 de setembre de 2011.
Secretària
EVA DÍAZ-MELLA BUSTILLO Secretària Delegada, nomenada per decret de Presidència de l'AMB de data 5 d'octubre de 2011.
Interventor
SERGI ABELLA VILA Interventor, funcions encomanades decret de Presidència de l'AMB de data 7 de maig de 2013.
Tresorer
LUIS MALAVIA MUÑOZ Tresorer de l'AMB, nomenat per decret de Presidència de data 5 d'octubre de 2011.

 

 

Atribucions de la Junta de Govern

 

Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:

- Impulsar, si s'escau, l'aprovació dels instruments de planejament i de gestió urbanística necessaris per l'acompliment dels objectius i finalitats del consorci.

- Establir el règim de funcionament dels serveis de tractament integral dels residus municipals, consistent en l'elaboració del projecte, execució d'obres i explotació de l'ECOPARC 4.

- Aprovar la contractació subrogació en el contracte de la concessió d'obra pública per a la prestació del servei de tractament integral dels residus municipals, consistent en l'elaboració del projecte, execució d'obres i explotació de l'ECOPARC 4.

- Aprovar el projecte tècnic de constitució de els instal·lacions de tractament.