Gerent

 

L'organització executiva del Consorci estarà encapçalada per un Gerent que serà el gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Gerent:
JOAN PINYOL RIBAS (Director de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB)
Per delegació de les funcions de data 29/09/11

 

Atribucions del gerent

 

Correspon al Gerent del Consorci:

Executar i fer complir els acords del Òrgans de govern del Consorci.
Proposar a la Junta de Govern la deliberació de totes aquelles qüestions o l'adopció de tots aquells acords que consideri necessaris per al compliment normal de les funcions del Consorci.
Adoptar totes aquelles mesures d'ordre intern que garanteixin el funcionament correcte del Consorci.
Supervisar la gestió econòmica i administrativa del Consorci, ajustant-se a les normes que exigeixi la naturalesa pública del Consorci.
Inspeccionar i impulsar les ordres i els serveis que afecten el Consorci.
Aprovar les despeses i contractacions de fins a 1.000.000,00 euros d'import.
Elaborar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions, si s'escau.
Contractar el personal, d'acord amb les bases fixades per la Junta de Govern.
Ordenar els pagaments.