Consell General

 

El Consell General està constituït per un representant de cadascuna de les entitats integrants del Consorci i un representant de cadascú dels grups polítics amb representació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona..

 

Constitució Consell General

 

Presidenta
ASSUMPTA ESCARP I GIBERT Vicepresidenta de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu President de data 29 de setembre de 2011.
Vocals
JOSEP MARIA TOST I BORRÀS En representació de l'Agència de Residus d'acord amb l'article 10 dels Estatuts. Per resolució del seu President de 4/05/11

DANIEL VENDRELL DOMÍNGUEZ Alcalde i en representació de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola en virtut de l'acord del Plenari de data 11 de juny de 2011

MARIA ELENA PÉREZ GARCÍA En representació del grup del Partit Socialista de l'AMB per acord del Consell Metropolità de data 4 d'octubre de 2011

JORDI PORTABELLA CALVETE En representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya de l'AMB per acord del Consell Metropolità de data 4 d'octubre de 2011

JORDI BORRELL ALONSO En representació del grup de Iniciativa per Catalunya Verds-EUA l'AMB per acord del Consell Metropolità de data 4 d'octubre de 2011

JESÚS ARÉVALO BRAVO En representació del grup de Convergència i Unió de l'AMB per acord del Consell Metropolità de data 4 d'octubre de 2011

OSCAR RAMÍREZ LARA En representació del grup del Partit Popular de l'AMB per acord del Consell Metropolità de data 4 d'octubre de 2011
Gerent
JOAN PINYOL RIBAS Director de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu Gerent de data 29 de setembre de 2011.
Secretària
EVA DÍAZ-MELLA BUSTILLO Secretària Delegada, nomenada per decret de Presidència de l'AMB de data 5 d'octubre de 2011.
Interventor
SERGI ABELLA VILA Interventor, funcions encomanades decret de Presidència de l'AMB de data 7 de maig de 2013.
Tresorer
LUIS MALAVIA MUÑOZ Tresorer de l'AMB, nomenat per decret de Presidència de data 5 d'octubre de 2011.

 

Atribucions del Consell General

 

- Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses del Consorci.

- Aprovar el pla anual d'actuació del Consorci i tots aquells Plans, a curt i mitjà termini que s'elaborin per al compliment de les seves funcions.

- L'admissió de nous membres i la modificació dels presents Estatuts, així com, si s'escau, la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la ratificació pels ens consorciats.

- L'adquisició i disposició de béns